Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

IDU a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla zveřejňuje Soupis premiér inscenací her Václava Havla

Součástí celku Rukověť dramatiky Václava Havla je i aktualizovaný Soupis premiér inscenací her Václava Havla, který vznikal několik let na zadání Knihovny Václava Havla. Soupis čítá přes tisíc položek, zahrnuje informace o divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, dále obsahuje záznamy o filmových zpracováních, video-inscenacích a o akcích na pomezí uměleckých žánrů, které mediálně realizují hry nebo jiné texty (básně, eseje, korespondence, pohádky) Václava Havla.

„V divadle zahájil Václav Havel své veřejné působení, zažil v něm první domácí i zahraniční úspěchy, na divadelních prknech se naučil komunikovat s lidmi i s dobou. Knihovna Václava Havla vnímá Soupis premiér inscenací her Václava Havla jako významnou součást odkazu autora, jehož dílo přesahuje dobu a místo svého vzniku,“ říká o významu her bývalá tajemnice Václava Havla a editorka pro literární a divadelní agendu Knihovny Václava Havla Anna Freimanová.

Václav Havel: Pokoušení, Divadlo Na zábradlí Praha, pr. 20. 12. 1991. Foto: Viktor Kronbauer.

Soupis premiér inscenací her Václava Havla sestavovala Lucie Čepcová z Institutu umění – Divadelního ústavu a Lenka Jungmannová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. „Václav Havel je v zahraničí nejhranější český dramatik. Kromě Antarktidy byly jeho hry uvedeny na všech kontinentech, ve více než šedesáti zemích světa, například i v Afghánistánu, Albánii, Hongkongu, Indii, Japonsku, Peru nebo ve Rwandě,“ vyjmenovává rozsah soupisu vedoucí
Informačně-dokumentačního oddělení IDU Lucie Čepcová„Nejhranější hrou byla Audience, ať už samostatně nebo spolu s Vernisáží, případně Protestem,“ dodává Čepcová. „Jedná se o zatím největší a nejucelenější soupis inscenací Havlových her, který byl navíc obohacen o nové údaje, například o jména překladatelů či scénografů,“ připojuje k výčtu Lenka Jungmannová z týmu pro výzkum moderního českého divadla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Každý záznam soupisu obsahuje základní informace o inscenaci (datum vzniku, titul, pod nímž byla uvedena, název instituce, která jej vytvořila, místo vzniku, jméno režiséra, překladatele a autorů výpravy). V soupisu se podařilo shromáždit veškeré profesionální a většinu amatérských inscenací české provenience. Z oblasti zahraničních uvedení her Václava Havla soupis podchycuje klíčové inscenace, především ve středoevropském regionu. Mnoho informací vzhledem k době a místu, v kterých divadelní inscenace vznikaly, se však už zpětně zjistit nepodařilo.

Dalšími – v současné době dokončovanými – součástmi Rukověti dramatiky V. Havla bude soupis českých i cizojazyčných vydání autorových her a také rozsáhlý soubor bibliografických záznamů k jednotlivým dramatickým titulům i celku Havlova dramatického díla.

Soupis premiér s komentářem je dostupný v rámci elektronické České divadelní encyklopedie v kapitole Studie a dokumenty.

PhDr. Lenka Jugmannová, PhD. je pracovnicí Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Jejím oborem je české drama 2. poloviny 20. století, teorie divadla a dramatu.

Mgr. Lucie Čepcová je vedoucí Informačně-dokumentačního oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu, zabývá se dokumentací českého profesionálního divadla po r. 1945.

www.idu.cz