Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Pozvánka na přednášku Margity Havlíčkové: Kde se v Brně hrálo divadlo

Horizonty teatrologie
Margita Havlíčková: Kde se v Brně hrálo divadlo

Kdy: středa 26. února 2020 v 16.00
Kde: učebna G01, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Gorkého 57/7, Brno

Kde se v Brně hrálo divadlo?

Přednáška je věnovaná nejvýznamnějším objektům a lokalitám, které jsou svázány s divadelní historií města Brna. Tato historie je mimořádně bohatá jak na osobnosti, tak na události, ale i jazykově je velmi různorodá a pestrá. Možná to je jeden z důvodů, proč není ještě ve všech svých částech důkladně prozkoumaná, k čemuž má nabízená přednáška posluchače inspirovat. V brněnských archivech leží totiž velké množství materiálu, který čeká na odborníky z oblasti teatrologie. Přednáška prezentovaná prostřednictvím PowerPointu zdaleka není schopna obsáhnout celou historii divadla v Brně, proto se soustředila jen na období 17.–19. století, a to jen na nejvýznamnější lokality, jako je například divadlo Reduta a Divadlo na Veveří. Divadlo 20. století zůstává prozatím mimo nabízenou prezentaci, jelikož by přednáška překročila stanovený čas.

Prof. Margita Havlíčková (*1949) se zabývá dějinami staršího profesionálního divadla na území střední Evropy v 17.–19. století a dějinami německy hraného divadla v českých zemích, zejména v Brně a na Moravě.

Vystudovala divadelní vědu a španělštinu na Filozofické fakultě MU v Brně. V polovině 70. let vedla a režírovala divadelní soubor PIRÁM s repertoárem zaměřeným na české surrealisty (Kolář, Weiss, Nezval). Od roku 1981–2008 pracovala jako odborná pracovnice s funkcí kurátorky na oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. V letech 1995–2000 působila jako odborná asistentka Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky Filozofické fakulty MU, v téže funkci také na Divadelní fakultě JAMU. Od podzimu roku 2006 působí na KDS FF MUNI, nejdříve jako odborná asistentka, od roku 2014 jako profesorka (dosud), z toho 2014–2017 jako vedoucí katedry. V letech 1999–2015 působila jako pedagožka také na Divadelní fakultě JAMU.

Kromě řady dílčích studií vydala monografii Berufstheater in Brünn 1668–1733 (2012), třídílnou kolektivní monografii Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien (spolu s Jiřím Štefanidesem a Sylvou Pracnou, 2011, 2013, 2014) a podílela se na vydání kolektivní monografie Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (spolu s Christianem Neuhuberem 2014). V letech 2006–2008 byla spoluřešitelkou tříletého grantového projektu GA ČR Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku. V současné době je spoluřešitelkou projektu GA ČR Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně. V letech 2006–2008 vykonávala funkci předsedkyně Teatrologické společnosti.