Mezinárodní federace
pro divadelní výzkum

International Federation
for Theatre Research

Federation Internationale
pour la Recherche Théâtrale

Výsledek Výzkumu systému statistického sledování a vyhodnocování divadel v České republice

Cílem výzkumného projektu je definování, teoretická příprava a následné praktické ověření funkčnosti systému sběru, vyhodnocování a interpretace relevantních statistických, provozních a ekonometrických dat divadel v České republice.

Takový systém je nezbytnou podmínkou pro správné strategické a umělecké řízení divadel, pro tvorbu kulturních politik a strategií na všech úrovních státní správy i samosprávy, a stejně tak i jako hodnověrný pramen využitelný pro výzkum v akademické sféře a hodnocení společenských ale i ekonomických dopadů divadla. Provázaný, promyšlený a uživatelský vstřícný systém sběru a dalšího využití dat v současné chvíli v ČR významně chybí.

Plánovaný systém statistického sledování a vyhodnocování divadel má za cíl shromáždit na jednom místě a v rámci jednoho systému všechna nezbytná data týkající se divadel (jak výkonová, tak i finanční). Na základě využití ekonometrických metod bude systém poskytovat cenné informace jak pro potřeby samotných divadel, tak i na ně napojených či souvisejících institucí na všech úrovních od ministerstev, samosprávy, soukromoprávních poskytovatelů grantové a jiné podpory (jako jsou např. nadace a nadační fondy) až po zainteresované výzkumné organizace a univerzity. Tento systém se pracovně jmenuje “Centrální divadelní datový sklad” (CDDS) a po nutných modifikacích by měl být aplikovatelný i na další oblasti umění.

V první fázi projektu proběhl teoretický výzkum tématu a zkoumání podobných zahraničních systémů. Následovala teoretická příprava datového skladu, zahrnující zjištění požadavků na vstupní a výstupní data od všech hlavních zainteresovaných institucí. Na závěr byly tyto požadavky, zkušenosti, procesy a vyhodnocená data využity k praktickému ověření funkčnosti systému CDDS a jeho výstupů pro konkrétní potřeby vybraných institucí.

Autory závěrečné studie, která je k dispozici ke stažení zde, jsou Petr Prokop a Luboš Louženský.

Odkazy
Rozhovor Magdalény Petrákové s Petrem Prokopem a Lubošem Louženským (Kreativní Česko, 25. října 2019)

Převzato z: divadlo.cz